Kraków, 27.06.2017

Ogłoszenie o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2017.

Firma LavaVision informuje, że na zapytanie ofertowe / rozeznanie rynku opublikowane 12 czerwca 2017 na stronie http://lavavision.pl/zamowienia/ wpłynęła tylko jedna oferta. Ofertę tą złożyła firma AplausMedia Sp. z o.o., ul. Bociana 22 A, 31-231 Kraków na kwotę 39 194,00 zł netto. Oferta ta spełnia wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Oferta ta w oparciu o wskazane w zapytaniu kryterium wyboru (najniższa cena) otrzymała maksymalną liczbę punktów (100 pkt).


Kraków, 12.06.2017

Zapytanie ofertowe / rozeznanie rynku /
o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto.

I. ZAMAWIAJĄCY:

LavaVision Rafał Petryniak
Adres: ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków
telefon: 795774778
e-mail: biuro@lavavision.pl
adres strony internetowej: www.lavavision.pl
NIP: 6751317019

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu cyfrowego:

Lp Element składowy Ilość Kluczowe parametry
 1 Projektor ultra-krótko ogniskowy interaktywny  1 Projektor pozwalający na pracę w rozdzielczości przynajmniej 1280 x 800 pixeli WXGA w formacie 16:10; jasność przynajmniej 3300 lumenów; kontrast od 10000:1; optyka ultra-krótkodystansowa o współczynniku projekcji z zakresu 0,1 do 0,4; tryb interakcji: pisaki świetlne, dotyk; w zestawie uchwyt montażowy.
 2 Projektor ultra-krótko ogniskowy nie interaktywny  3 Optyka ultra-krótkodystansowa o współczynniku projekcji z zakresu 0,1 do 0,4; rozdzielczość przynajmniej 1024 x 768 pixeli XGA; jasność przynajmniej 3000 lumenów; w zestawie uchwyt montażowy.
 3 Projektor krótko ogniskowy  1 Optyka krótkodystansowa o współczynniku projekcji z zakresu 0,4 do 0,9; rozdzielczość przynajmniej 1024 x 768 pixeli XGA; jasność przynajmniej 3000 lumenów. Możliwość montażu pionowo w dół.
 4 Projektor o standardowym rzucie  1 Współczynnik projekcji z zakresu 0,9 do 1,8; rozdzielczość przynajmniej 1024 x 768 pixeli XGA; jasność przynajmniej 3000 lumenów. Możliwość montażu pionowo w dół. Możliwość montażu pionowo w dół.
 5 Minikomputer do zabudowy w urządzeniu  3 Procesor osiągający wynik co najmniej 5700 punktów w teście Passmark CPU Mark na podstawie wyników na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; pamięć operacyjna o pojemności przynajmniej 8 GB, typu DDR4 i częstotliwości pracy 2133 MHz; dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB i interfejsie M.2; zintegrowana karta graficzna osiągająca wynik co najmniej 1400 punktów w teście Passmark G3D Mark na podstawie wyników na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php.
 6 Wydajny komputer do synchronizacji modułów interaktywnych  1 Procesor osiągający wynik co najmniej 14000 punktów w teście Passmark CPU Mark na podstawie wyników na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; płyta główna o standardzie ATX; dysk HDD o pojemności co najmniej 2 TB i interfejsie SATA 3; dysk SSD o pojemności co najmniej 1 TB i interfejsie M.2; pamięć operacyjna o pojemności 32 GB i częstotliwości pracy min. 3000 MHz; obudowa typu Midi Tower w ciemnym kolorze; zasilacz o mocy 750 W z certyfikatem sprawności 80 Plus Gold i sprawnością minimum 89%.
 7 Karta graficzna z możliwością podpięcia wielu projektorów na raz  1 Co najmniej 3 porty DisplayPort i 1 HDMI, 8 GB pamięci RAM, osiągająca wynik co najmniej 11900 punktów w teście Passmark G3D Mark na podstawie wyników na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
– 38652120-7 – Projektory wideo
– 30211400-5 – Konfiguracje komputerowe
– 30200000-1 – Urządzenia komputerowe

IV. WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:
– drogą pocztową, na adres LavaVision Rafał Petryniak, ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, lub
– elektronicznie, na adres e-mail: biuro@lavavision.pl.
do dnia 26 czerwca 2017 roku.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

(a) Kryterium cena

Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena: 100.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena:
Pc = (Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena netto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

30 dni od przekazania informacji o wyborze oferty.